Các bài viết cũ

Lý thuyết và các dạng bài tập chương Nitơ Photpho

Tài liệu này bao gồm 2 phần: Phần 1: Lý thuyết và phần 2: Các dạng bài tập. Các bạn học sinh có thể dựa vào đây để hoàn thiện các kiến thức đã, đang học qua đó vận dụng giải các bài tập thuộc chương này. Xem tiếp

Advertisements