Các bài viết cũ

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cacbohidrat

Tài liệu này bao gồm 2 phần: Lý Thuyết và Bài tập. Các bài tập trong tài liệu này được chọn lọc khá kỹ và cũng đã phân ra từng dạng rõ ràng.  Xem tiếp

Advertisements

Các dạng bài tập chương Cacbohidrat

Các dạng bài tập chương Cacbohidrat. Xem tiếp