Category Archives: Ôn thi Đại Học môn Tiếng Anh

Chuyên đề 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video chuyên đề Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương – Cô Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 8: Giới từ và các thành ngữ thường gặp trong đề thi Đại học – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Giới từ và các thành ngữ thường gặp trong đề thi Đại học – Cô Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 7: Ngữ âm và trọng âm – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ngữ âm, trọng âm – Cô Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 6: Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 5: Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 4: Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 3: Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 1: Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ôn tập từ loại trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp