Category Archives: Tiếng Anh

Chuyên đề 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video chuyên đề Danh động từ và động từ nguyên mẫu – Cô Vũ Mai Phương – Cô Mai Phương xem tiếp

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Tiếng Anh

Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Tiếng Anh xem tiếp

Chuyên đề 8: Giới từ và các thành ngữ thường gặp trong đề thi Đại học – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Giới từ và các thành ngữ thường gặp trong đề thi Đại học – Cô Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 7: Ngữ âm và trọng âm – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Ngữ âm, trọng âm – Cô Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 6: Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Cấu tạo từ và các tổ hợp từ – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 5: Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu điều kiện, câu điều ước và thể giả định – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 4: Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 3 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Mệnh đề quan hệ và cách giản lược mệnh đề quan hệ – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 3: Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 2 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Câu trực tiếp, gián tiếp và câu chủ động, bị động – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp

Chuyên đề 2: Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương

Trọn bộ 4 video và tài liệu bài giảng chuyên đề Các thì trong tiếng Anh – Cô Vũ Mai Phương xem tiếp