Creating Tabs Android – Icon Tabs

Creating Tabs Android – Icon Tabs

1. Add to build.gradle (Module: app)

compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.1.1'
compile 'com.android.support:design:24.1.1'
compile 'com.android.support:support-v4:24.1.1'

2. Fix activity_main.xml

<android.support.v4.widget.DrawerLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/drawer"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="start">

  <android.support.design.widget.CoordinatorLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <android.support.design.widget.AppBarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

      <android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
        app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

      <android.support.design.widget.TabLayout
        android:id="@+id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:tabMode="fixed"
        app:tabGravity="fill"/>
    </android.support.design.widget.AppBarLayout>

    <android.support.v4.view.ViewPager
      android:id="@+id/viewpager"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />
  </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

3. Khai báo các biến toàn cục trong file MainActivity.java

//import các thư viện sau:
import android.support.v7.widget.Toolbar;

private Toolbar toolbar;
private TabLayout tabLayout;
private ViewPager viewPager;

4. Ánh xạ các biến toàn cục trong phương thức onCreate

toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager);
tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs);

5. Gán các biến toàn cục vào tham số của các phương thức tương ứng trong hàm onCreate

setSupportActionBar(toolbar);
getSupportActionBar().setTitle("Home");
tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);

6. Tạo class ViewPagerAdapter trong file MainActivity.java

//import các thư viện sau:
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
import android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter;

class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
  private final List<Fragment> mFragmentList = new ArrayList<>();

  public ViewPagerAdapter(FragmentManager manager) {
    super(manager);
  }

  @Override
  public Fragment getItem(int position) {
    return mFragmentList.get(position);
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return mFragmentList.size();
  }

  public void addFrag(Fragment fragment) {
    mFragmentList.add(fragment);
  }

  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return null;
  }

}

7. Tạo package fragment và tạo 2 Fragment nằm trong package này (HomeFragment.class và AboutFragment.class)

8. Tạo phương thức setupViewPaper trong file MainActivity.java

private void setupViewPager(ViewPager viewPager) {
  ViewPagerAdapter adapter = new ViewPagerAdapter(getSupportFragmentManager());
  adapter.addFrag(new HomeFragment());
  adapter.addFrag(new AboutFragment());
  viewPager.setAdapter(adapter);

  viewPager.addOnPageChangeListener(new ViewPager.OnPageChangeListener() {
    @Override
    public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) {

    }

    @Override
    public void onPageSelected(int position) {
      switch (position){
        case 0:
          getSupportActionBar().setTitle("Home");
          break;
        case 1:
          getSupportActionBar().setTitle("About");
          break;
      }
    }

    @Override
    public void onPageScrollStateChanged(int state) {

    }
  });
}

9. Gọi phương thức setupViewPaper trong phương thức onCreate

setupViewPager(viewPager);

10. Tạo phương thức setIconForTabs trong file MainActivity.java

private void setIconForTabs() {
  //Chèn Icon vào thư mục res/mipmap
  int[] tabIcons = {
      R.mipmap.ic_1,
      R.mipmap.ic_2,
  };

  tabLayout.getTabAt(0).setIcon(tabIcons[0]);
  tabLayout.getTabAt(1).setIcon(tabIcons[1]);
}

11. Gọi phương thức setIconForTabs trong hàm onCreate

setIconForTabs();

12. Add 2 item dưới đây vào file style.xml

<item name="windowNoTitle">true</item>
<item name="windowActionBar">false</item>

Download project

Link Fshare | Link MediaFire | Link Cloudup

Advertisements

Posted on Thứ Bảy, 23 Tháng Bảy, 2016, in Android, Lập Trình and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

💭 Comment:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: